1994 yılında "Dondurulmuş Gıda" üretmek amacıyla kurulan Fine Food, 50 yıllık taze, dondurulmuş meyve-sebze işleme ve ticareti birikimine sahip GÖZTEPE ailesinin bir şirketidir.

700.000 m²'lik alan üzerinde kurulmuş iki ayrı fabrikadan oluşan Fine Food, 35.000 m²'lik kapalı alana sahiptir. Üretim kapasitesi 25 ton/saat, 500 ton/gün'dür.

Şirketimiz halen 200.000 m³'lük hacme sahip depolarında, toplam 40.000 ton ürünü depolanabilmektedir. Bu kapasite ülkemizde en yakın rakibimizin 2 katından fazladır.

 

ANA SÖZLEŞME

FINE FOOD GIDA VE SANAYİ MAMÜLLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

 

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda adları ,soyadları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

A.     Mehmet Göztepe

TC  Uyruklu

Bursa Cd. No:2 Yenice İnegöl/Bursa

 

B.     Hüseyin Göztepe

TC Uyruklu

 Bursa Cd. No:2 Yenice İnegöl/Bursa

 

C.     Erdoğan Göztepe

TC Uyruklu

 Bursa Cd. No:2 Yenice İnegöl/Bursa

 

D.     Sebahattin Göztepe

TC Uyruklu

 Bursa Cd. No:2 Yenice İnegöl/Bursa

 

E.      Fatma Göztepe

TC Uyruklu

 Bursa Cd. No:2 Yenice İnegöl/Bursa

           

            Şirketin Unvanı

            Madde 2 :

            Şirketin unvanı Fıne Food Gıda Ve Sanayi Mamülleri İhracat İthalat Anonim Şirketi’dir.

 

            Amaç Ve Konusu

            Madde 3:

            Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a.       Her türlü taze dondurulmuş kurutulmuş konserve edilmiş gıda maddeleri tarım ürünleri hayvancılık su ürünlerinin imalat pazarlama ve ticaretini yapmak ilgili işlere ait alet edevat ile makine ve aletlerin alım satımını ihracat ve ithalatını yapmak

b.      Her türlü kerestecilik ve ahşaba dayalı ürünler imalatı ile tesisler kurmak mobilya doğrama parke imal etmek pazarlamak kurulmuş olan tesislere ortak olmak

c.       Ağaç kutu ve sandıkları her türlü plastik PVC mukavva teneke ve madeni kutuları ambalaj malzemeleri tesisleri kurmak imalat ve ticaretini yapmak

d.      İnşaat,  taahhüt ve tesisat konularında yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel işlerinde bulunmak inşaat sektörünün gerektirdiği malzemeleri imal ithal ihraç ve dahili ticaretini yapmak

e.       Otomotiv sanayi ile ilgili otomobil oto yedek parçası,  oto lastiği,  kamyon traktör tarım alet ve edevatları alım satımı ile ithal ve ihraç etmek ve kara hava deniz yolu taşımacılığı yapmak

f.       Yurt içinde ve yurt dışında turizm faaliyetlerinde bulunmak turistik tesisler kurmak turizm büroları acentaları açmak bunları işletmek

g.       Her türlü ham ve işlenmiş petrol ve petrol ürünleri ile petrolün yan ürünlerini almak satmak bayilikler almak vermek dağılım istasyonları kurmak

h.      Tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile turistik eşya üretimi elektronik telekomünikasyon  cihazları ev aletleri yedek parçaları ve malzemeleri üretimi ve pazarlaması yapmak

i.        Şirket çalışma konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emyal ve kefalet  kredileri emtea akreditif yatırım senet üzerinde avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek tahvil ihraç etmek

j.        Çalışma konusu ile ilgili olmak üzere gayrimenkul inşa etmek , ettirmek , satın almak, sattırmak, kiraya vermek, ipotek ettirmek , ipotek almak , rehin vermek , alınan ve verilen ipotekleri fekketmek

k.      İştigal mevzu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve müesseselerin acenta , mümessillik ve bayiliklerini yapmak yurt içinde ve dışında acenta ve bayilik ile mümesillikler tesis etmek keza iştigal mevzu ile ilgili olmak kaydıyla her nevi lisans ihtira berati teknik yardım temini anlaşmaları yapmak patent marka ihtira beratı gibi sınai mülkiyet hakları tesis etmek

Yukarıda gösterilen iştigal konularından başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izin alınacaktır

 

            Şirketin Merkez ve Şubeleri

            Madde 4 :

            Şirketin merkezi Yeniceköy Mahallesi Bursa Cad. No:66/2 İnegöl/Bursa Adresindedir.

            Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, satış mağazaları, fabrikalar ve acentelikler açabilir. Açılacak şubeler , bürolar, satış mağazaları , fabrikalar  ve acentelikler Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

 

            Şirketin Süresi

            Madde 5:

            Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilinir.

 

 

            Şirketin Sermayesi

            Madde 6 :

            Şirketin sermayesi her biri 10 TL değerinde 2.700.000 hisseye bölünmüş 27.000.000 TL ‘dir

Önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000 TL’nin tamamı ödenmiştir.

            Bu defa arttırılan 8.000.000 TL’nin 3.000.000 TL’si kar yedeklerinden , 1.285.000 TL’si ortaklara borçlar hesabından , geri kalan 3.715.000 TL’lik kısmı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup arttırılan sermayenin  ¼ ‘ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde , kalan ¾ ‘lük kısım üç yıl içerisinde ödenecektir.

            Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

            Sermaye ilave edilen kar yedekleri karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

            Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Sermaye taahhüt ve borçları yönetim kurulunun alacağı kararlara göre ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

 

            Hisselerin Nevi Ve Hisse Senetlerinin Devri

            Madde 7:

            Bedeli tamamen ödenmiş hisseler hamiline yazılı olarak ihraç edilecektir. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerini devretmek istediği şirket yönetim kuruluna yazı ile bildirmek zorundadır. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri veya ortakları diledikleri takdirde bu hisseleri kendi nam ve hesaplarına devralabilirler. Şirketin yönetim kurulu veya ortaklarına haber vermeden yapılacak hisse senetlerinin devri hükümsüzdür. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

 

            Tahvil Ve İhracı

            Madde 8 :

            Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 504 ve müteakip maddeleri gereğince tahvil çıkarabilir. Çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz, ödeme planı ve temin edeceği hakları ile ilgili konular, kanun hükümleri dahilinde genel kurul kararları ile belirtilir.

 

            Yönetim Kurulu Ve Süresi

            Madde 9:

            Şirket , Türk Ticaret Kanunu’na göre esas sözleşmeyle atanmış veya Genel Kurul tarafından seçilmiş 1 veya daha fazla kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

            Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi içerisinde boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu’nun seçeceği kanuni  şartlara haiz geçici bir kişi getirilir. Yönetim Kurulunu  atadığı üye, Genel kurulun onayı halinde yerine seçilen üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri ne şekilde atanmış olurlarsa olsunlar Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

           

            Şirketin Temsili ve İlzamı

            Madde 10 :

            Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

            Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Lüzumu halinde üyeler arasında bir murahhas üye seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkilerden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edilecek müdürlere tedvi edebilir. İdare meclisinin bu husustaki kararları Ticaret siciline tescil veya ilan olunur.

 

            Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

            Madde 11:

            Yönetim Kurulu , kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun Yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanununda öngörülen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere temsil yetkilerinin yönetim ve işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan murahhas  müdürlere bırakabilir.

            Türk Ticaret Kanunu’nun 375.maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunun 367.maddesine göre devredebilir.

 

            Yönetim Kurulu Toplantıları

            Madde 12:

            Her çalışma yılı başında yönetim kurulu üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

            Yönetim Kurulu toplantılarından başkan olmadığı zaman başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiği zaman toplanır. Fakat ayda bir kere toplanması mecburidir.

 

            Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

            Madde 13:

            Yönetim Kurulu üyelerine heyetçe tayin edilecek miktarda hakkı huzur veya ücret verilir.

 

            Murakıplar

            Madde 14:

            İptal edilmiştir.

 

            Murakıpların Görevleri

            Madde 15:

            İptal edilmiştir.

 

            Genel Kurul

            Madde 16:

a.      Davet Şekli:

     Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara  davet de Türk Ticaret Kanunu’nun 410,411,414 ve 416. Maddelerin hükümleri uygulanır.

b.      Toplantı Zamanı:

        Olağan Genel Kurul , şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c.       Oy Verme Ve Temsilci Tayini.

        Olağan ve Olağanüstü  Genel Kurul toplantılarında hazır buluna hissedarların veya temsilcilerin bir hisse için bir oyu vardır.

         Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetlerin şeklini idare meclisi tayin eder.

d.      Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı.

            Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 408 ve 409 maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

           Genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu’nda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunan istisnai haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri yeniden genel kurul toplantısına çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun , görüşme yapmaya yetkilidirler. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

            Türk Ticaret Kanunu’nda veya bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunan istisnai haller hariç olmak üzere, esas sözleşmeyi  değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İkinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birinin temsil edilmesi gerekir.

            İş bu sözleşmede düzenlenmeyen hallerde, ilgili mevzuatın öngördüğü toplantı ve karar yeter sayılarına uyulur.

e.       Toplantı Yeri:

              Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

 

            Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

            Madde 17:

            Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu tuttuğu Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

 

            İlan

            Madde 18:

            Şirkete ait ilanlar , ilgili mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir, yasal zorunluluk doğması halinde ayrıca internet sitesinde konulur. Gerek duyulması halinde , şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan yerel bir gazete ile on beş gün önceden de yapılabilir. Genel Kurul Toplantısına çağrı , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. Ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle , önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine , toplantı günü ile gündem, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

            Genel Kurul Toplantısına çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere,  toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ilişkin olan ilan ve çağrı mektuplarında gündem gösterilir.

 

            Hesap Dönemi

            Madde 19:

            Şirketin hesap yılı , Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

 

            Karın Tespiti ve Dağıtımı

            Madde 20 :

            Şirketin hesap dönemi içerisinde yapılan tüm giderleri ve şirket tüzel kişiliği ile ilgili ödenmesi gereken vergiler çıktıktan sonra kalan kısım dönem net karını teşkil eder.

            Bu suretle meydana gelen %5 ve esas sermayenin %20 ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra ve hisse senetlerinin ödenen kısmına %10 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekilde ve surette dağıtılacaktır.

            Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme Hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

           

            İhtiyat Akçesi

            Madde 21:

            Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 520-521-522 maddelerin hükümleri uygulanır.

 

            Kanuni Hükümler

            Madde 22:

            Bu ana sözleşmede bulunmayan huşular hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

            Damga Vergisi

            Geçici Madde

            Bu ana sözleşme ile ilgili 30.900.00 TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

            Kurucu ortaklar

            Mehmet Göztepe İmza

            Hüseyin Göztepe İmza

            Erdoğan Göztepe İmza

            Sebahattin Göztepe İmza

            Fatma Göztepe İmza

           

            Düzeltme Beyannamesi

            İnegöl birinci noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş olan 24/08/1994 tarih ve 13337 numaralı  Fıne Food Gıda ve Sanayi Mamulleri İhracat İthalat Anonim Şirketi ne ait ana sözleşmeyi aşağıdaki şekilde düzelttiğimi beyan ederim .

            Madde 2

            Ana sözleşmenin 2.maddesindeki şirket unvanının Gıda kelimesinden sonraki ve kelimesi ile sanayi kelimesinden sonraki mamülleri kelimesi kaldırılarak şirket unvanına sanayi kelimesinden sonra Ticaret kelimesi eklenerek şirket unvanı Fıne Food Gıda Sanayi ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi olarak düzeltilmiştir.

            Yukarıda yazılı bulunan beyanları bu şekilde düzelttiğimi kabul ve beyan ederim.

            Düzeltme beyanında bulunan Fıne Food Gıda Sanayi ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi kurucuları Mehmet Göztepe , Hüseyin Göztepe , Erdoğan Göztepe , Sebahattin Göztepe ile Fatma Göztepe’ye vekaleten İbrahim Tanır imza

            Dosya No: 16 A 357

            Fıne Food Gıda Sanayi ve Ticaret İhracat İthalat Anonim Şirketi

            İş bu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu’nun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

 

            Ümran Orel

            İl Sanayi ve Ticaret Müdürü

            Resmi Mühür İmza

 

            Bloke edilen Bankanın Adı: Yapı ve Kredi

            Şubesi: İnegöl

            Bloke Miktarı: 1.250.000.000 TL

            Bloke Mektubu Tarih ve Nosu: 24/08/1994 – Sayısız

 

 

FINE FOOD

Gıda San. ve Tic. İhr. İth. A.Ş.

 

1994 yılında "Dondurulmuş Gıda" üretmek amacıyla kurulan Fine Food, 50 yıllık taze, dondurulmuş meyve sebze işleme ve ticareti birikimine sahip GÖZTEPE ailesinin bir şirketidir. 700.000 m²'lik alan üzerinde kurulmuş iki ayrı fabrikadan oluşan Fine Food, 35.000 m²'lik kapalı alana sahiptir. Üretim kapasitesi 25 ton/saat, 500 ton/gün'dür. Şirketimiz halen 200.000 m³'lük hacme sahip depolarında, toplam 40.000 ton ürünü depolanabilmektedir.

KURUMSAL

 

 

Ana Sayfa

 

 

Kurumsal

 

 

Ürünler

 

 

Haberler

 

 

Fuarlar

 

 

Fine Food Lojistik

 

 

Katalog ve Broşür İndir

 

İLETİŞİM

 

Marmaracık Köyü, Büyükgöl Mevkii

Bursa Karayolu 28.Km No:242 (16900)

Yenişehir / BURSA

 

Tel : 0.224.795 10 80 (5 Hat)

Faks : 0.224.795 10 87

Gsm : 0.533.657 78 81 - 0.533.924 17 22

 

info@finefood.com.tr

export@finefood.com.tr

quality@finefood.com.tr

 

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

0800 293 40 06

 

 

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © Fine Food

Sitemap      Tasarım : interbim.com